Micelijum Ganoderme lucidum i ekstrakt spora kao prirodni suplementi imunoterapiji

The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2005 Dec; 11 (6):1047-57

Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, Hong Kong Jockey Club Clinical Research Centre, Faculty of Medicine, The University of Hong Kong, Hong Kong, SAR, China.

PREDMET: Ganoderma lucidum (GL) je jedna od najčešće korišćenih kineskih biljaka u orijentalnoj zajednici, sa više od 30% pedijatrijskih pacijenata sa karcinomom, koji konzumiraju GL. Imunomodulatorni i antikancerogeni efekti ekstrakta GL su dokazani in vitro i in vivo studijama. Međutim, nije bilo moguće uporediti imunomodulatorno dejstvo micelijuma GL (GL-M) i ekstrakta spora na humane ćelije imunog sistema. Dentritične ćelije (DCs) su profesionalne ćelije koje prezentuju antigene i jasno je definisana njihova uloga u vakcini protiv tumora (DC-based). Mogućnost GL kao prirodnog dodatka za humane dentritične ćelije ostaje nepoznanica.

DIZAJN: Studija je istraživala različita dejstva GL-M-a i ekstrakta spora GL (GL-S) na proliferaciju Th1/Th2 citokina, ekspresiju mRNK mononuklearnih ćelija periferne krvi čoveka (PBMCs) i monocita. Uz to su ispitivani i njihovi efekti na fenotipsku i funkcionalnu maturaciju humanih dentritičnih ćelija dobijenih iz monocita.

REZULTATI: GL-M indukuje proliferaciju PBMCs monocita, dok je GL-S pokazao blagi supresivni efekat. Oba ekstrakta su mogla stimulisati Th1 i Th2 citokine, mRNK ekspresiju ali je GL-M relativno snažniji stimulator Th1. Za razliku od GL-S, GL-M pospešuje maturaciju DC u smeru ushodne regulacije CD40, CD80 i CD86 a takođe redukuje endocitozu fluorescein izotiocijanat-dekstrana. Zanimljivo, dentritične ćelije tretirane GL-M samo skromno pospešuju limfocitnu proliferaciju u alogenoj mešovitoj kulturi limfocita sa blagim povećanjem razvoja Th.

ZAKLJUČAK: Ovi nalazi daju dokaze da GL-M poseduje imunomodulatorno dejstvo na humane ćelije imunog sistema i stoga se može koristiti kao prirodni dodatak imunoterapiji sa dentritičnim ćelijama.

PMID: 16398597 [PubMed – indexed for MEDLINE]