Antifibrotička dejstva polisaharida ekstrahovanih iz Ganoderme lucidum - glicirizina i pentoksifilina - kod pacova sa cirozom koja je indukovana bilijarnom opstrukcijom

Biological & Pharmaceutical Bulletin 1997 Apr; 20(4):417-20

College of Pharmacy, Medicinal Resources Research Center, Wonkwang University, Iskan, Geonbuk, Korea

U proteklih nekoliko godina, ispitivani su polisaharidi Ganoderme lucidum na njihovo antifibrotičko dejstvo. U prethodnoj studiji smo otkrili da polisaharidi ekstrahovani iz Ganoderme lucidum snižavaju sadržaj kolagena u jetri, ali nemaju uticaja na biohemijske parametre u serumu pacova kojima je izvršena ligacija bilijarnog trakta i time indukovana fibroza. U ovoj studiji, izmenili smo način ekstrakcije i sačuvali polisaharide ekstrahovane iz Ganoderme lucidum. Polisaharidi iz Ganoderme lucidum su redukovali serumske aspartat transaminaze (AST) i alanin transaminaze (ALT), alkalnu fosfatazu (ALP) i ukupni bilirubin. Uz to su redukovali i sadržaj kolagena u jetri i poboljšali njenu morfologiju. Pentoksifilin koji je pokazao antifibrotičko dejstvo kod svinja sa fibrozom, indukovanom žutim fosforom, nije imao isto dejstvo na fibrozu usled bilijarne opstrukcije. Glicirizin, koji se koristi u terapiji hepatitisa je redukovao serumske vrednosti ALT i AST ali bez statističkog značaja. Oba polisaharida nisu imala uticaja na sadržaj hidroksiprolina u jetri što pokazuje da glicerizin nema antifibrotičko dejstvo kod pacova sa fibrozom, koja je nastala usled ligacije i scizicije bilijarnog trakta. Ovi podaci pokazuju da polisaharidi iz Ganoderme lucidum mogu biti obećavajući antifibrotički preparati. Medjutim, neophodna su dalja istraživanja kako bi se razjasnio mehanizam kojim polisaharidi Ganoderme lucidum inhibišu deponovanje kolagena, a takodje utvrditi i njihovu kliničku primenu.

PMID: 9145221 [PubMed – indexed for MEDLINE]