Antikancersko dejstvo Ganoderme lucidum: pregled naučnih dokaza

Nutrition and Cancer 2005; 53(1):11-7

Department of Health Technology and Informatics, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, SAR, China

Ganoderma lucidum je popularna lekovita gljiva, koja se još od davnina u Kini koristi u promociji dugog života i zdravlja. Ispitivanja antikancerske aktivnosti ove gljive su sprovedena u in vitro i in vivo studijama, podržavajući njenu primenu i tretmanu i prevenciji karcinoma. Pretpostavljena antikancerska aktivnost lingzhi gljive promoviše njenu upotrebu kod pacijenata sa karcinomom. Ostaje nerazjašnjeno da li je Ganoderma lucidum dodatak ishrani za unapredjenje zdravlja ili zapravo terapijski „preparat“ u medicinske svrhe. Do sada nije bilo ispitivanja kod ljudi sa primenom lingzhi kao direktnog antikancerskog preparata, uprkos pojedinim dokazima koji prikazuju primenu lingzhi kao potencijalnog suplementa za pacijente sa karcinomom. Ganoderma lucidum poboljšava celularni imuni odgovor i mitogenu reaktivnost pacijenta sa karcinomom, što je pokazano u dve randomizovane i jednoj nerandomizovanoj studiji, pri čemu je u jednoj studiji za 65% poboljšan kvalitet života pacijenata sa karcinomom pluća. Direktno citotoksično dejstvo i mehanizam antiangiogeneze Ganoderma lucidum su utvrdjeni u in vitro studijama. Medjutim, ne treba odbaciti kliničke studije u cilju odredjivanja doza koje su prihvatljive in vivo. Za sada, Ganoderma lucidum je dodatak ishrani pacijenata sa karcinomom, ali ne treba potceniti ni dokaze koji idu u prilog mogućnosti direktnih in vivo antikancerskih dejstava. Ganoderma lucidum ili njene komponente se mogu klasifikovati kao antikancerski preparati dok ne budu dostupni značajniji naučni dokazi.

PMID: 16351502 [PubMed – indexed for MEDLINE]