Antioksidativno dejstvo Ganoderme lucidum kod akutne kardiotoksičnosti indukovane etanolom

Phytotherapy Research 2004 Dec; 18(12):1024-6

Department of Anesthesiology, Mackay Memorial Hospital, Taipei, Taiwan

Topli vodeni ekstrakt gljive Ganoderme lucidum je pokazao antioksidativno dejstvo na kardiotoksičnost. Sprovedena su ispitivanja mehanizma dejstva, nivoa peroksidacije lipida in vivo i nivoa potrošnje superoksida. Miševi su podeljeni u 6 grupa, sa po 10 životinja u svakoj grupi. Ganoderma lucidum je per os data u dozi od 10, 25 i 50 mg/kg. Primenom metode redukcije citohroma C, spektrofotometrijski su izmereni anjoni superoksida. Rezultati ove studije su pokazali da Ganoderma lucidum pokazuje dozno-zavisni antioksidativni efekat na peroksidaciju lipida i potrošnju superoksida na homogenatu srca miševa. Dodatno, ovaj rezultat pokazuje da etanolom indukovano oštećenje srca izaziva veće količine malon-diladehida u poredjenju sa homogenatom srca koji tretiran Ganodermom lucidum. Stoga je zaključeno da antioksidativno dejstvo može doprineti kardioprotektivnom efektu Ganoderme lucidum, i da shodno tome, može štititi srce od oštećenja izazvanog superoksidom.

PMID: 15742340 [PubMed – indexed for MEDLINE]