Antitumorski efekti Ganoderme lucidum koji su posredovani citokinima oslobođenim iz aktiviranih makrofaga i T limfocita

International Journal of Cancer 1997 Mar 17;70(6):699-705

Department of Medical Research, Veterans General Hospital-Taipei; Taiwan, Republic of China

Ova studija je sprovedena u cilju potvrdjivanja imunomodulatornog i antitumorskog dejstva Ganoderme lucidum. Izolovani polisaharidi (PS) iz svežeg plodnog tela gljive G.lucidum (PS-G) su korišćeni za potenciranje proizvodnje citokina, od strane humanih monocita-makrofaga i T-limfocita. Rezultati su pokazali da su nivoi interleukina (IL)-1 beta, tumor nekrotizirajućeg faktora (TNF)-α i IL-6 u kulturi makrofaga tretiranoj PS G om (100 µg/mL) bili 5.1-, 9.8- i 29 puta veći u odnosu na rezultate kontrolne netretirane grupe. Uz to, oslobadjanje interferona (IFN) γ iz T-limfocita, takodje je bilo pospešeno u prisustvu PS-G-a (25 100 µg/mL). Takodje, mononuklerne ćelijski-kondicionirane podloge koje sadrže citokine (PSG-MNC-CM) potiskuju proliferaciju i klonogenost HL-60 i U937 linija ćelija leukemije. DNK obeležavanje i elektroforeza gelom pokazali su da tretman PSG-MNC-CM om značajno indukuje apoptozu ćelija leukemije. Citometrijska analiza protoka je pokazala da je nekoliko (2.3 +/- 0.8%) apoptotičnih ćelija vidjeno u kontrolnoj kulturi, dok je tretman PSG-MNC-CM om rezultirao značajnim porastom apoptotične populacije medju ćelijama HL-60 (38.3 +/- 4.5%) i U937 (44.5 +/- 3.8%). Dodatno, 40 do 45% tretiranih ćelija leukemije je podstaknuto na diferencijaciju u zrele monocitne ćelije, sa ekspresijom CD14 i CD68 antigena na svojoj površini. Medjutim, sam PS-G nije imao dejstva, čak i pri većim dozama od 400 μg/mL. S obzirom da su netretirani makrofagi i T-limfociti proizvodili malo ili nimalo citokina, i da normalni MNC-CM nije potisnuo rast ćelija leukemije, smatra se da je antitumorsko dejstvo PSG MNC CM proisteklo iz povišenih nivoa citokina. Studije neutralizacije antitela su takodje otkrile da su antitumorski citokini u PSG-MNC-CM-u uglavnom bili TNF-α i IFN-γ, i da ova dva citokina sinergistički deluju na inhibiciju rasta ćelija leukemije.

PMID: 9096652 [PubMed – indexed for MEDLINE]