Coprinus comatus i Ganoderma lucidum ometaju funkciju receptora androgena u LNCaP ćelijama karcinoma prostate

Molecular Biology Reports 2007 Mar 13

Institute of Evolution, University of Haifa, Mount Carmel, Haifa, Israel

U ovoj studiji, radi utvrdjivanja antiandrogene aktivnosti, posmatrali smo ukupno 201 dietil-etar, etanol i etil-acetat gljivni ekstrakt Bazidomiceta. Na osnovu dobijenih rezultata, u kombinaciji sa selektivnom inhibicijom LNCaP ćelija karcinoma prostate, izabrani su Coprinus comatus i Ganodermu lucidum za dalju evaluaciju efekata. Pokazali smo da etanol i etil-acetat dobijen iz Coprinus comatus odnosno Ganodermu lucidum, selektivno inhibišu životnu sposobnost LNCaP ćelija, koja je indukovana dihidroksitestosteronom, a na dozno-zavisan način suprimira nivoe sekretovanog prostata specifičnog antigena (PSA) i tako uzrokuje fazu mirovanja u G1 LNCaP ćelijama, ali ne i DU 145 i PC-3 ćelijama. Po prvi put smo, prema našem saznanju, pokazali da Coprinus comatus i Ganoderma lucidum zavisno od primenjene doze smanjuju transkripcionu aktivnost androgenih i glukokortikoidnih receptora i ćelijama karcinoma dojke MDA-kb2, i da suprimiraju nivo androgen receptora (AR) proteina u ćelijama LNCaP i MDA-kb2. Rezultati pokazuju da dejstvo Coprinus comatusa i Ganoderme lucidum leži u mehanizmima koji su posredovani sa AR i non-AR.

PMID: 17431821 [PubMed – indexed for MEDLINE]