Dejstvo ekstrakta polisaharida Ganoderme lucidum na funkciju imunog sistema pacijenata sa uznapredovalim stadijumom karcinoma

Immunological Investigation 2003 Aug; 32 (3):201-15

Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University, New Zealand

Pretkliničkim studijama je ustanovljeno da frakcije polisaharida Ganoderme lucidum (GLPS) imaju moćnu antitumorsku aktivnost koja je povezana sa imunostimulativnim efektima GLPS-a. Međutim, nije poznato da li GLPS ima imunomodulatorne efekte na čoveka in vivo. Ova studija je sprovedena u cilju ispitivanja efekata frakcija polisaharida ekstrahovanih iz G.lucidum na funkciju imunog sistema pacijenata sa uznapredovalim stadijumom karcinoma. U studiju je uključeno 34 pacijenata sa uznapredovalim stadijumom karcinoma koji su tretirani sa 1800 mg GLPS-a, per os tri puta dnevno, pre obroka tokom 12 nedelja. Parametri imunog sistema (citokini, specifični T limfociti, mitotični odgovor na fitohemaglutinin (PHA) i aktivnost NK ćelija) su zabeleženi na početku ispitivanja i nakon 12 nedeljnog tretmana. Kod trideset pacijenata je procenjivana funkcija imunog sistema. Tretman GLPS-om tokom 12 nedelja je rezultirao značajnim porastom (P < 0.05) prosečne koncentracije interleukina (IL-2), IL-6 i interferona (IFN) gama u plazmi, dok su nivoi IL-1 i faktora tumorske nekroze (TNF alfa) bili značajno sniženi (P < 0.05). Primećena je značajna varijabilnost u odnosu na polazne vrednosti broja podvrsta limfocita, među pacijentima sa uznapredovalim stadijumom karcinoma. Prosečan apsolutni broj CD56+ ćelija je značajno porastao (P < 0.05) nakon 12-nedeljnog tretmana GLPS om, dok je broj CD3+, CD4+ i CD8+ samo blago porastao u odnosu na polazne vrednosti, sa nepromenjenim odnosom CD4 : CD8 T-ćelija. Odgovor na PHA je nakon 12-nedeljnog tretmana GLPS-om bio pojačan kod većine pacijenata, u poređenju sa polaznim vrednostima pre tretmana (P < 0.05). Takođe, tretman GLPS-om je rezultirao i značajnim (P < 0.05) porastom prosečne NK aktivnosti u porećenju sa polaznim vrednosti (34.5 +/- 11.8 u odnosu na 26.6 +/- 8.3%). Prikazana studija pokazuje da GLPS pojačava odgovor imunog sistema kod pacijenata sa uznapredovalim stadijumom karcinoma. Klinička evaluacija imunog odgovora i toksičnosti je u toku.

PMID: 12916709 [PubMed – indexed for MEDLINE]