Ganoderična kiselina T iz micelijuma Ganoderme lucidum indukuje apoptozu ćelija karcinoma pluća posredovanu mitohondrijama

Life Science 2006 Dec 23; 80(3):205-11

State Key Laboratory of Bioreactor Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai, China

Ganoderma lucidum je dobro poznata tradicionalna kineska lekovita biljka koja sadrži mnoga bioaktivna jedinjenja. Ganoderična kiselina T (GA-T) koja predstavlja lanostan triterpenoid prečišćen iz metanolnog ekstrakta Ganoderme lucidum, ispoljava citotoksičnost na različite ćelije karcinoma čoveka na dozno-zavisan način, dok je manje toksična za normalne ćelije čoveka. Eksperimenti na životinjama in vivo su takodje pokazali da GA-T suprimira rast humanih solidnih tumora kod atimičnih miševa. Uz to, značajno inhibiše proliferaciju metastatskih ćelija karcinoma pluća (95 D) indukcijom apoptoze i zaustavljanjem ćelijskog ciklusa u G(1) fazi. Šta više, redukcija membranskog potencijala mitohondrija (Delta psi(m)) i oslobadjanje citohroma c je vidjeno u toku indukovane apoptoze. Naši podaci, takodje, ukazuju da je ekspresija proteina p53 i Bax u ćelijama 95 D porasla zavisno dužine primene, dok se ekspresija Bcl 2 nije značajno menjala; stoga je i odnos Bcl 2/Bax bio snižen. Rezultati pokazuju da GA-T indukuje apoptozu putem mitohondrijalne disfunkcije. Takodje, u toku apoptoze je posmatrana i stimulacija aktivnosti kaspaza-3 ali ne i kaspaza-8. Eksperimeti sa inhibitorima kaspaze (Z-VAD-FMK, Z-DEVD-FMK i Z-IETD-FMK) su potvrdili da kaspaza-3 učestvuje u apoptozi. Svi naši nalazi pokazuju da GA-T indukuje apoptozu metastatskih tumorskih ćelija pluća, preko unutrašnjeg puta koji je udružen sa mitohondrijalnom disfunkcijom i p53 ekspresijom, te može biti potencijalno koristan hemoterapijski preparat.

PMID: 17007887 [PubMed – indexed for MEDLINE]