β-glukan Ganoderme lucidum (Aphyllophoromycetideae) indukuje TNF-α i IL-6 sa lipopolisaharidima vezujući se za dektin-1

International Journal of Medicinal Mushrooms, Volume 7, Issue 1&2, 2005

Department of Life Sciences, University of Seoul, Seoul, Korea

β-glukan je polimer glukoze koji poseduje veze na β-(1,3), –(1,4) i –(1,6). Nalazi se isključivo u gljivama i bakterijama, a ne i kod životinja, u ćelijskom zidu β-glukan je prepoznat od strane imunog sistema. Dentritične ćelije (DC) i makrofagi poseduju mesto za vezivanje β-glukana (PRM) na molekulu za prepoznavanje patogena (PAMP). Nedavno je kloniran receptor β glukana iz dentritičnih ćelija - dektin-1 - koji pripada lektinima grupe C, tip II. Humani dektin-1 se sastoji od sedam eksona i šest introna. Polipeptid dektina-1 sadrži 247 aminokiselina i poseduje područja za citoplazmatsko i transmembransko prepoznavanje kao i za prepoznavanje ugljenih hidrata. Dektin 1 može prepoznati različite β-1,3 i/ili β-1,6 veze glukana, ali ne i α-glukana. U našoj kulturi ćelija makrofaga, mRNA dektina-1 je lančanom reakcijom reverzne transkriptaze/polimeraze (RT-PCR) nađena u RAW265.7 ćelijama. Dektin-1 je takođe pronađen u organima miševa kao što su slezina, timus, pluća i creva. Tretman RAW265.7 ćelija sa β-glukanom Ganoderme lucidum (GLG) u prisustvu LPS-a izaziva porast ekspresije IL-6 i TNF-α. Međutim, sam GLG nije doveo do povećanja IL-6 ili TNF-α. Ovi rezultati pokazuju da receptor dektina-1 koordinira sa CD14 radi aktivacije signala transdukcije, najkritičnijeg dela odgovora imunog sistema.

DOI: 10.1615/IntJMedMushr.v7.i12