Hemijska aktivnost polisaharida Lzps-1 iz spora Ganoderme lucidum i antitumorsko dejstvo njenih ukupnih polisaharida

Yao Xue Xue Bao 2005 Apr; 40 (4):347-50

Shanghai Institute of Organic Chemistry, Shanghai, China

CILJ : Ispitivanje strukture i antitumorskog dejstva polisaharida dobijenih iz spora Ganoderme lucidum koje su tretirane mikrotalasima.

METODE : DEAE-celuloza i Sephadex G-50 hromatografija su korišćene radi izolacije i prečišćavanja polisaharida sa karakterističnom strukturom koja je otkrivena hemijskim i spektrometrijskim metodama.

REZULTATI I ZAKLJUČAK : Jedan polisaharid, nazvan Lzps-1, molekulske težine od 8000 koja je utvrđena HPGPC-om, dobijen je iz vodenog ekstrakta. Struktura ovog polisaharida pripada grupi glukana. Ukupni polisaharidi Lzps pokazuju antitumorsko dejstvo protiv sarkoma-180 i karcinoma pluća - Lewis kod miševa i pojačavaju aktivnost NK ćelija. Lzps-1 je po prvi put dobijen iz spora Ganoderme lucidum i poseduje antitumorsku aktivnost.

PMID: 16011264 [PubMed – indexed for MEDLINE]