Inhibicija peroksidacije lipida i oksidativnog oštećenja DNA primenom Ganoderme lucidum

Phytotherapy Research 2001 May; 15(3):245-9

College of Pharmacy, Seoul National University, Seoul, South Korea

Reaktivna kiseonična jedinjenja (ROS), kao što su superoksidni anjoni i hidroksil-radikali, su povezana sa karcinogenezom i drugim patofiziolškim stanjima. Stoga, eliminacija ili inaktivacija ROS, ili inhibicija njihovih sledstvenih derivata, može biti od koristi pri redukciji rizika od karcinoma i drugih oboljenja. Ganoderma lucidum se koristi u tradicionalnoj orijentalnoj medicini i ima potencijalna antiinflamatorna i antioksidativna svojstva. U ovde izloženoj studiji, testirana je frakcija aminopolisaharida (poznata kao „G009“) iz Ganoderma lucidum u odnosu na sposobnost zaštite od oksidativnog oštećenja indukovanog ROS-om. G009 značajno inhibiše peroksidaciju oksida izazvanu gvožđem u homogenatima mozga pacova i pokazuje dozno-zavisnu inaktivaciju hidroksiradikala i anjona superoksida. Takodje smanjuje prekid lanaca phiX174 heliksa DNK koji nastaje usled UV-om indukovane fotolize vodonik- peroksida i atenuisane forbol-estrom indukovane generacije anjona superoksida u diferencijaciji ćelija promijelocitne leukemije (HL 60). Ovi nalazi pokazuju da G009 iz Ganoderme lucidum poseduje hemoprotektivni potencijal.

PMID: 11351361 [PubMed – indexed for MEDLINE]