Radioprotektivni efekat Ganoderme lucidum nakon zračenja X zracima kod miševa

The American Journal of Chinese Medicine 1990; 18 (1-2):61-9

School of Technology for Medical Sciences, Kaohsiung Medical College, Kaohsiung, Taiwan

Šest do sedam nedelja stari muški miševi soja ICR su u toku eksperimenta bili izloženi radijaciji od 500-650 cGy, kojim je trebalo odrediti da li Ganoderma lucidum može biti faktor u modifikaciji oštećenja nastalog usled radijacije. Nađeno je da kontinuirana intraperitonealna injekcija ekstrakta Ganoderme lucidum , pre i nakon radijacije od 500 i 650 cGy, poboljšava 30 dnevni opstanak ICR miševa, ali nedovoljno za statističku analizu. Ukoliko se primeni pre i posle ekspozicije zračenju, posebno tretmanu sa 500 cGy, ova primena takođe poboljšava oporavak telesne težine i pospešuje oporavak krvne slike ozračenih miševa od oštećenja koje je nastalo usled zračenja. Desetodnevni CFU je bio značajno veći u grupi tretiranoj Ganodermom lucidom u odnosu na grupu koja nije tretirana. Međutim, nije bilo značajnih razlika u radioprotektivnom efektu između grupa koja su tretirane X-zracima, sa pre- i post- tretmanom sa Ganodermom lucidum (p > 0.05).

PMID: 2239816 [PubMed – indexed for MEDLINE]