STUDIJE

Pojačajte vaš imuni sistemkoristeći GD-100

Na narednim stranicama se nalaze apstrakti naučnih istraživanja, u kojima su objašnjeni pojedini mehanizmi delovanja aktivnih supstanci iz Ganoderme lucidum i njihova primena u terapiji različitih oboljenja. U ovim istraživanjima su korišćene znatno slabije koncentracije ekstrakta Ganoderme lucidum u odnosu na koncentracije bioaktivnih supstanci u želatinoznim kapsulama GD-100.

Mnogobrojna klinička ispitivanja potvrdila su izvanredna svojstva preparata GD-100, sa posebnim osvrtom na navedena dejstva:

Antiinflamatorni i antitumor-promovišući efekti triterpenske kiseline sterola iz Ganoderme lucidum

Antitumorska aktivnost i prateći mehanizmi dejstva rafinisanih polisaharida ekstrahovanih iz Ganoderme lucidum kod miševa

Antitumorska i antiangiogena aktivnost polisaharidnih peptida Ganoderma lucidum

β-glukan Ganoderme lucidum (Aphyllophoromycetideae) indukuje TNF-α i IL-6 sa lipopolisaharidima vezujući se za dektin-1

Antitumorski efekti Ganoderme lucidum koji su posredovani citokinima oslobođenim iz aktiviranih makrofaga i T limfocita

Bezbednost i podnošljivost Ganoderme lucidum kod zdravih dobrovoljaca: Dvostruko slepo, randomizovano, placebom kontrolisano ispitivanje

Bioaktivne komponente Ganoderme lucidum mogu indukovati apoptozu tumorskih ćelija

Dejstvo ekstrakta polisaharida Ganoderme lucidum na funkciju imunog sistema pacijenata sa uznapredovalim stadijumom karcinoma

Efekti kulture micelijuma Ganoderme lucidum na karakteristike rasta humanih ćelija

Efekti polisaharida Ganoderme lucidum na proliferaciju i citotoksičnost citokinima indukovanih ćelija ubica (NK)

Ganoderma ekstrakt aktivira MAP kinaze i indukuje neuronsku diferencijaciju kod pacova sa feohromocitomom PC12 ćelija

Hemijska aktivnost polisaharida Lzps-1 iz spora Ganoderme lucidum i antitumorsko dejstvo njenih ukupnih polisaharida

Hemopreventivna i antitumorska svojstva Ganoderme lucidum (Aphyllophoromycetideae). Deo I. Pretkliničke i kliničke studije (pregled)

Hemopreventivna i antitumorska svojstva Ganoderme lucidum (Aphyllophoromycetideae). Deo II. Pretkliničke i kliničke studije (pregled)

Imunomodulatorno dejstvo ekstrakta polisaharida Ganoderme lucidum na preosetljivost kasnog tipa

Indukcija genske ekspresije imunomodulatornih citokina polisaharidima iz Ganoderme lucidum (Aphyllophoromycetideae) kod miševa

Klinička istraživanja lekovitih gljiva: iskustvo sa Ganodermom lucidum

Komparativne studije različitih sojeva Ganoderme i različiti delovi gljive, sa osvrtom na njihove antitumorske i imunomodulatorne aktivnosti in vitro

Micelijum Ganoderme lucidum i ekstrakt spora kao prirodni suplementi imunoterapiji

Reference