Antitumorske aktivnosti izmenjene forme Ganoderme lucidum kod alogenih i singenih miševa sa tumorom

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 2006 Sep; 2028-34

Institute for Health Care Science, Suntory Ltd, Osaka, Japan

Ispitana su antitumorska dejstva preparata suvog praha Ganoderme lucidum AF (izmenjene forme), ne samo kod alogenih ddY miševa sa sarkomom-180, već i kod singenih C3h/He miševa sa MM46 tumorom. Ganoderma lucidum AF inhibiše rast tumora i produžava vreme preživljavanja, kada se oralno primenjuje kod miševa pre obroka, sa ishranom koja sadrži 2.5% Ganoderme lucidum AF. Takođe je pokazano antitumorsko dejstvo uprkos naknadnom hranjenju nakon inokulacije tumora. Ganoderma lucidum AF se značajno suprotstavlja depresiji CD8+ slezine i sprečava smanjenje produkcije interferona gama (IFN-gama) u regionalnim limfnim čvorovima miševa sa MM46 tumorom, ukazujući da antitumorsko dejstvo Ganoderme lucidum AF može biti izazvano njenim imunostimulativnim dejstvom. Ovi rezultati navode da ingestija Ganoderme lucidum AF može biti korisna u prevenciji i lečenju karcinoma.

PMID: 16960396 [PubMed – indexed for MEDLINE]