Antiherpesne aktivnosti polisaharida koji se vezuje za kiselinski protein, izolovanog iz Ganoderme lucidum, samostalno ili u kombinaciji sa interferonima

Journal of Ethnopharmacology 2000 Oct; 72(3):451-8

College of Pharmacy, Chungbuk National Iniversity, Cheongju, South Korea

Radi ispitivanja antiherpesne aktivnosti, polisaharid koji se vezuje sa kiselinski protein (APBP) je izolovan iz karpofore Ganoderme lucidum. Ovaj braonkasti APBP je „activity-guided“ izolacijom iz hidrosolubilne supstance karpofora. Primenom analize redukcije virusne aktivnosti u kulturi tkiva su ispitivane njegove antivirusne aktivnosti protiv herpes simplex virusa tip 1 (HSV 1) i tipa 2 (HSV 2). APBP je pokazao snažniju HSV 1 i HSV 2 antivirusnu aktivnost u odnosu na NPBP, sa EC50 (50% efektivne koncentracije) od 300 440 µg/mL. APBP nije bio citotoksičan za Vero ćelije pri koncentracijama od 1 x 104 µg/mL. APBP je pokazao snažnu antivirusnu aktivnost sa indeksom selektivnosti (SI) većim od 22,73. Testom kombinovanja ispitivani su udruženi antiherpesni efekti APBP-a sa protein-antivirusnim lekovima, interferonom alfa (IFN-α) i interferonom gama (IFN-γ) na umnožavanje ove dve vrste virusa u Vero ćelijama. Rezultati ovog testa su izraženi indeksom kombinovanja (CI) koji je izračunat na osnovu analize primene više različitih lekova. Kombinacija APBP sa IFN-α je pokazala snažnije sinergističke efekte na HSV 1 i HSV 2, sa vrednostima CI od 0.30 0.62 za 50 90% efekasnosti, nego kombinacija APBP sa IFN-γ sa vrednostima CI od 0.65 1.10. Ovi rezultati pokazuju mogućnost razvoja APBP kao novog antiherpesnog preparata.

PMID: 10996285 [PubMed – indexed for MEDLINE]