Antitumorska aktivnost otvorenih germinativnih spora Ganoderme lucidum

Cancer Letters 2002 Aug 28; 182(2):155-61

Food Engineering Research Center of State Eduction Ministry, Zhongshan University, Guangzhou, China

Ispitana su inhibitorna dejstva latentnih spora, germinativnih spora, spora sa otvorenom sporodermom (SBGS) i lipida ekstrahovanih iz germinativnih spora Ganoderme lucidum na rast hepatoma miševa, sarkoma S-180 i sarkoma retikulocita L-II. Latentne spore mogu biti aktivirane germinacijom, te se tako može poboljšati njihova bioaktivnost. Spore sa otvorenom sporodermom su pokazale znatno veću bioaktivnost nego cele spore. I lipidi ekstrahovani iz germinativnih spora i SBGS Ganoderme lucidum su imali izuzetna antitumorska dejstva, zavisno od primenjene doze. Pokazalo se da lipidi mogu značajno inhibirati rast ovih tumora, sa inhibicijom od 80 90%.

PMID: 12048161 [PubMed – indexed for MEDLINE]