Biološka aktivnost spora i sušenog praha Ganoderme lucidum u inhibiciji visoko invanzivnih ćelija karcinoma dojke i prostate kod čoveka

The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2003 Aug; 9 (4):491-7

Cancer Research Laboratory, Methodist Research Institute, Clarian Health Partners Inc., Indianapolis, USA

PREDMET: Ganoderma lucidum se u istočnoj Aziji koristi kao domaći lek u prevenciji ili lečenju karcinoma. S obzirom da se sušeni prah već nalazi na tržištu kao dijetetski suplement, svrha ove studije je bila da potvrdi biološku aktivnost uzoraka Ganoderme lucidum dobijenih iz različitih izvora. METOD: Uzorci Ganoderme lucidum su morfološki karakteristični te je ispitana njihova sposobnost da inhibišu migraciju ćelija visoko invazivnog karcinoma dojke MDA-MB-231 i ćelije karcinoma prostate PC-3. S obzirom da je inhibicija pokretljivosti ćelija u direktnoj vezi sa inhibicijom okidajućeg mehanizma za aktivaciju NF kB u ćelijama karcinoma dojke i prostate, genetskom analizom smo odredili kako uzorci Ganoderme lucidum inhibišu aktivni NF-kB. REZULTATI: Pojedini uzorci Ganoderme lucidum su pokazali snažnu inhibiciju migracije ćelija karcinoma u odnosu na inhibiciju aktivnog NF-kB, dok su ostali uzorci pokazali manju ili nikakvu aktivnost u visoko invazivnim ćelijama estrogen receptor negativnih karcinoma dojke odnosno u ćelijama androgen receptor negativnih karcinoma prostate. Međutim, nije nađena nikakva korelacija između čistoće i sastava (spore u poređenju sa prahom) Ganoderme lucidum i biološke aktivnosti. ZAKLJUČAK: Ganoderma lucidum je pokazala snažno dejstvo protiv ćelija karcinoma dojke i prostate. Međutim, sastav uzoraka nije bio u korelaciji sa njihovom sposobnošću da inhibišu migraciju ćelija i aktivaciju NF-kB in vitro.

PMID: 14499024 [PubMed – indexed for MEDLINE]