Efekti ekstrakta Ganoderme lucidum i krestina na subset T-ćelija u slezini miševa ozračenih u zracima

The American Journal of Chinese Medicine 1995; 23(3-4):289-98.

Institute of Radiation Biology, National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan

U ovoj studiji je ispitivano dejstvo ekstrakata Ganoderme lucidum i krestina (PSK) na slezinu, timus i splenocite miševa ozračenih γ zracima. ICR soj muških miševa je podeljen na 5 grupa. Grupa A je bila normalna kontrola. Grupa B kao eksperimentalna grupa je tretirana Ganodermom lucidumom (Gl). Grupa C kao kontrola izložena zračenju je tretirana γ zračenjem, ekspozicije tela od 4 Gy. Grupa D je tretirana radioterapijom i Gl-om. Grupa E je tretirana radioterapijom i PSK om. Doza Gl je iznosila 400 mg/dan/kg telesne težine i PSK 500 mg/dan/kg telesne težine. Naši rezultati pokazuju da je sedmog dana i 28-og dana relativna težina timusa u grupi D i E bila veća nego u grupi C. Ganoderma lucidum se pokazala bolje nego PSK u reparaciji oštećenja subseta T ćelija u slezini miševa ozračenih γ zracima.

PMID: 8571925 [PubMed – indexed for MEDLINE]