Efekti Ganoderme lucidum na apoptotičku i antiinflamatornu funkciju HT-29 ćelije humanog karcinoma kolona

Phytother Res. 2004 Sep; 18(9):768-70

Department of Pathology, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, USA

Ekstrakt Ganoderme lucidum (GLE) se širom sveta koristi u prevenciji i tretmanu različitih karcinoma. Navedena studija je dizajnirana da ispita njene preventivne mehanizme na ćelijama humanog karcinoma kolona. Rezultati su pokazali indukciju apoptoze, antiinflamatorno dejstvo i različite ekspresije citokina u toku indukcije zapaljenja ćelija humanog karcinoma kolona, HT 29. Ganoderma lucidum je uzrokovala citotoksičnost u ćelijama HT-29 pri dozama manjim od 10000 µ/mL. Rastuće koncentracije Ganoderme lucidum su redukovale produkciju prostaglandina E2, ali povisile produkciju azot oksida. Tretman Ganodermom lucidum je indukovao apoptozu povećanjem aktivnosti karpaze-3. RT-PCR je pokazao da Ganoderma lucidum pri koncentracijama od 5000 µ/mL snižava ekspresiju ciklooksigenaze-2 mRNK. U ovoj studiji sa 42 testirana citokina, suplementacija HT-29 sa niskim dozama Ganoderme lucidum od 500 i 5000 µ/mL, redukuje ekspresiju IL-8, inflamatorni protein makrofaga 1-delta, vaskularni epitelijalni faktor rasta i faktor rasta kao derivat trombocita. Ovi rezultati nagoveštavaju da Ganoderma lucidum ima proapoptotičko i antiinflamatorno dejstvo kao i inhibitorno dejstvo na ekspresiju citokina u toku rane inflamacije ćelija karcinoma kolona, što može biti od značaja pri primeni kineske biljne tradicionalne medicine u prevenciji karcinoma.

PMID: 15478180 [PubMed – indexed for MEDLINE]