Efekti kulture micelijuma Ganoderme lucidum na karakteristike rasta humanih ćelija

Journal of Bioscience and Bioengineering 2001; 92(6):550-5

Division of Food and Biotechnology, Kangwon National University, Chunchon, Korea

Procesom uzastopne separacije iz kulture micelijuma Ganoderme lucidum su dobijene dve vrste prečišćenih uzoraka, hidrosolubilni (uzorak A) i hidrofobni (uzorak C) . Utvrđeno je da su oba uzorka bila veoma efikasna u inhibiciji rasta nekoliko linija humanih ćelija karcinoma, sa 93 85% inhibicije rasta Hep3B, AGS i A549 i sa najmanje citotoksičnosti na normalne ćelije pluća čoveka, na WRL68 sa manje od 25%, pri najvećoj dodatoj koncentraciji od 1.0 mg/L. Generalno, uzorak C je pokazao veću inhibiciju na rast ćelija karcinoma nego uzorak A. Isti trend je uočen pri ispitivanju antimutagenosti na ćelijama jajnika kineskog hrčka (CHO test) ili Salmonella typhimurium (Ames test). CHO test je pokazao da je uzorak C imao veću antimutagenost na mutagene 4NQO ili MMNG nego uzorak A (aproksimativno 40% naspram aproksimativno 25%). Procenat antimutagenosti dobijen Ames testom je bio niži nego dobijen CHO testom, verovatno usled razlike u senzitivnosti mutagena. Hidrofobni uzorak značajno pospešuje rast humanih T-limfocita (H9) i do 1 x 10 5 pri dodatku suplementa u koncentraciji od 1.0 mg/L, sa 4.3 x 10 4 bez dodatka suplementa. Ovaj uzorak, takođe, povećava nivo sekrecije IL-6 i TNF-alfa i do 100 pg/mL, u odnosu na aproksimativno 40 pg/mL bez dodatka suplementa. Kinetika odgovora rasta ćelija imunog sistema je prikazana krivom odgovor-vreme koja je dobijena pri porastu koncentracije uzorka. Hidrofobni uzorak se može koristiti za efikasan tretman karcinoma, s obzirom da ubrzava apoptozu ćelija humanog karcinoma i do 70%, u poređenju sa manje od 50% u kontrolnoj grupi. Uzorak takođe povećava odnos diferencijacije HL-60 ćelija do 58% nakon 4 dana kultivacije, u poređenju sa 18% u slučaju kada nije bilo suplementacije. Ovi rezultati nagoveštavaju da nerastvorljivi deo kulture micelijuma Ganoderme lucidum mora biti udružen sa kontrolnim signalom transdukcije, što dovodi do regulacije rasta ćelija karcinoma.

* uzorak A: M.W, 1.2 x 106 daltona

* uzorak C: M.W., 1.0 x 106 daltona

PMID: 16233144 [PubMed – indexed for MEDLINE]