Efekti polisaharida Ganoderme lucidum na dijabetesnu nefropatiju indukovanu streptozotocinom kod miševa

Journal of Asian Natural Products Research 2006 Dec; 8(8):705-11

Department of Pharmacology, School of Basic Medical Sciences, Peking University Health Science Centre, Beijing, China

U ovoj studiji su ispitivana dejstva polisaharida Ganoderme lucidum (GL-PS) na renalne komplikacije streptozotocinom indukovanog dijabetesa miševa. Kod C57BL/6J miševa je ubrizgavanjem streptozotocina izazvan dijabetes, a potom je primenjen Gl-PS (125 i 250 mg/kg) tokom 8 nedelja. Svake nedelje je vršeno merenje telesne težine. Nakon 8 nedelja tretmana izmerena je serumska glukoza, kreatinin (Cr), urea (BUN), trigliceridi (TG) i urinarna ekskrecija albumina (UAE). Morfometrijskim analizama odredjeni su veličina glomerula i mezangijalni matriks indeks (MMI). Imunohemijskim analizama je ispitana renalna ekspresija transformišućeg faktora rasta beta1 (TGF-β1). Takodje su ispitani i nivoi renalnog malon-dialdehida (MDA) i aktivnost superoksida dismutaze (SOD). GL-PS je na dozno-zavisan način redukovao nivoe serumskog kretinina i ureje u odnosu ne dijabetesni model miša. GL-PS takodje može redukovati povećan nivo serumske glukoze i triglicerida kod miševa sa dijabetesom. Uz to, GL-PS ima sposobnost poboljšanja renalnih morfometrijskih promena i stanja oksidativnog stresa kod miševa sa dijabetesom. Ukratko, GL-PS može poboljšati metaboličke poremećaje miševa sa dijabetesom i sprečiti ili odložiti progresiju dijabetesnih renalnih komplikacija.

PMID: 17145658 [PubMed – indexed for MEDLINE]