Efekti polisaharida Ganoderme lucidum na proliferaciju i citotoksičnost citokinima indukovanih ćelija ubica (NK)

Acta Pharmacologica Sinica 2005 Sep; 26(9):1130-7

Department of Pharmacology, School of Basic Medical Science, Peking University Health Science Center, Beijing, China

CILJ : Ispitivanje dejstva (i njegov mehanizam) polisaharida Ganoderme lucidum (Gl-PS) na proliferaciju i antitumorsku aktivnost citokinima indukovanih ćelija ubica (CIK). Primena CIK u cilju ispitivanja interakcija između Gl-PS i citokina.

METODE : Primenom standardnih protokola CIK ćelije su pripremljene kao pozitivne kontrole. Eksperimentalne grupe su takođe podvrgnute standardnim protokolima, izuzev što je dodat Gl-PS (400 mg/mL ili 100 mg/mL) i doza primljenog anti-CD3 i interleukina-2 snižena za 50% odnosno 70%. Za negativnu kontroluje Gl-PS u protokolu eksperimenta zamenjen rastvorljivim skrobom ili metil-celulozom (400 mg/mL ili 100 mg/mL). Metodom isključenja sa tripan plavim, MTT analizom i citometrijom protoka određena je proliferacija CIK ćelija, citotoksičnost i fenotip.

REZULTATI : Sinergijom citokina, Gl-PS (400 mg/mL ili 100 mg/mL) može smanjiti količinu citokina u limfokinima aktiviranim ćelijama ubica (LAK) i kulturi CIK ćelija, ali nije bilo značajnog uticaja na proliferaciju, citotoksičnost ili fenotip LAK ili CIK ćelija koje su indukovane citokinima pri samim visokim dozama, pri kojima CIK ćelije za oko 80-struko više razvijaju, i glavne efektorne (CD3+NK1.1+ ćelije) razvijaju za više od 15%. Citotoksičnost CIK ćelija u eksperimentalnim grupama je iznosila 79.3% ± 4.7%, 76.9% ± 6.8% u poređenju sa pozitivnom kontrolom 80.7% ± 6.8%, nasuprot P815 (p>0.05) i 88.9% ±5.5%, 84.7% ± 7.9% u poređenju sa pozitivnom kontrolom 89.8% ± 4.5% nasuprot YAC-1 (p>0.05). Aktivnost Gl-PS se može skoro blokirati sa antiCR3.

ZAKLJUČAK : Gl-PS se pokazao kao povoljan modifikator biološkog odgovora i podstrekivač imunog sistema. Dejstva Gl-PS na CIK ćelije su verovatno prvenstveno posredovana receptorom komplementa tip 3.

PMID: 16115382 [PubMed – indexed for MEDLINE]