Efekti spora Ganoderme lucidum na kalcijum u mitohondrijama i citohrom C u ćelijama epididimisa kod dijabetičnih (tip II) pacova

Zhonghua Nan Ke Xue. 2007 May;13(5):400-2.

Department of Pathophysiology, Basic Medical Science College, Jiamusi University, Jiamusi, Heilongjiang, China

PREDMET: Posmatranje efekata spora Ganoderme lucidum (GLS) na jon kalcijuma u mitohondrijama i citohrom C u ćelijama epididimisa pacova sa dijabetesom tip II

METODE: Pedeset adolescentnih pacova su nasumično podeljeni u model grupu (n=20), GLS grupu (n=20) i kontrolnu grupu (n=10). Životinjama iz prve dve grupe je jednokratno ubrizgan 2% STZ preko kaudalne vene radi indukcije dijabetesa tipa II. Potom je model grupa podvrgnuta dijeti sa visokim nivoom lipida i šećera, GLS grupa dijeti sa visokim nivoom lipida i šećera uz GLS (250 mg/kg na dan) i kontrolna grupa je imala normalnu ishranu uz citratni pufer. Nakon 10 nedelja posmatrani su bilateralni epididimisi i izmeren je sadržaj mitohondrijalnog kalcijuma i citohroma C.

EZULTATI: Model dijebetesa tipa II je uspešno kontrolisan. Sadržaj mitohondrijalnog kalcijuma u ćelijama epididimisa je bio značajno veći u model grupi ([3.279 +/- 0.502] mg/L) u odnosu na kontrolnu grupu ([2.606 +/- 0.048] mg/L, p < 0.01), bez značajne razlike izmedju GLS grupe ([2.693 +/- 0. 196] mg/L) i kontrolne grupe (p>0.05). U model grupi sadržaj mitohondrijalnog citohroma C ([3.213 +/- 1.511] µmol/L) je bio niži (p < 0.05) dok je citohrom C citoplazme ([2.484 +/- 0.661] µmol/L) bio niži (p < 0.05) nego u kontrolnoj grupi ([5.688 +/- 1.679] µmol/L odnosno [1.574 +/- 0.329] µmol/L). U GLS grupi sadržaj mitohondrijalnog citohroma C ([5.258 +/- 1.560] µmol/L) je bio viši bez značajnih razlika (p>0.05) i citohrom C citoplazme ([1.727 +/- 0.396] µmol/L) niži nego u model grupi (p < 0.05), ali bez značajne razlike izmedju GLS i kontrolne grupe (p>0.05).

ZAKLJUČAK: Pri nedostatku homeostaze kalcijuma i oštećenjem mitohondrija, može postojati prekomerna apoptoza u ćelijama epididimisa pacova sa dijabetesom tip II. Spore Ganoderme lucidum mogu zaštiti ćelije epididimisa i odupreti se apoptozi u dijabetesu.

PMID: 17569252 [PubMed – indexed for MEDLINE]