Ekstrakt Ganoderme lucidum inhibiše proliferaciju SW 480 ćelija humanog kolorektalnog karcinoma

Experimental Oncology 2006 Mar; 28(1):25-9

Tang Center for Herbal Medicine Research, the Pritzker School of Medicine, University of Chicago, USA

CILJ: Ganoderma lucidum je često korišćena kineska biljka i važan sastojak u biljnim formulacijama tradicionalne kineske medicine za oboljenja uzrokovana disfunkcijom imunog sistema. Još uvek nije u potpunosti ispitano dejstve ove lekovite gljive na ćelije humanog kolorektalnog karcinoma. U ovoj studiji smo ispitivali efekte ekstrakta Ganoderme lucidum primenom SW 480 ćelijske linije humanog kolorektalnog karcinoma.

MATERIJAL I METODE: Analizirane su dve različite frakcije ekstrakta Ganoderme lucidum i to frakcija koja sadrži polisaharide (GLE-1) i frakcija triterpenoida bez polisaharida (GLE 2). Njihovo antiproliferativno dejstvo je ispitano testom ćelijske proliferacije i testom 3H timidin inkorporacije. Primenom ESR-spektroskopije ispitani su efekti dejonizacije DPPH radikala (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil).

REZULTATI: Naši podaci pokazuju da oba ekstrakta GLE-1 i GLE-2 značajno inhibišu proliferaciju SW 480 ćelija. Inhibitorna dejstva GLE-2 su snažnija od dejstva GLE-1. GLE-1 inhibiše sintezu DNK u ćelijama i redukuje formiranje DPPH radikala.

ZAKLJUČAK: Ekstrakt Ganoderme lucidum inhibiše proliferaciju ćelija humanog kolorektalnog karcinoma i poseduje antioksidativna svojstva.

PMID: 16614703 [PubMed – indexed for MEDLINE]