Ekstrakt Ganoderme lucidum obogaćen triterpenima inhibiše rast ćelija hepatoma supresijom protein kinaze, aktivacijom mitogenom-aktivirane protein kinaze i zastojem ćelijskog ciklusa u G2-fazi

Life Science 2003 Apr 11; 72(21):2381-90

Graduate Institute of Medical Technology, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan

Lekovita gljiva Ganoderma lucidum se na Orijentu koristi za prevenciju i tretman različitih oboljenja uključujući karcinom. Poznat je uticaj polisaharida ove gljive na funkcije imunog sistema, ali se malo zna o njenom drugom važnom sastojku – triterpenu koji poseduje antikancerogeno dejstvo. U ovom izveštaju smo predstavili antikancerogeni mehanizam ekstrakta Ganoderme lucidum obogaćenog triterpenima. Frakcija obogaćena triterpenima, WEES-G6, je pripremljena iz micelujuma sekvencijalnom ekstrakcijom vrelom vodom, uklanjanjem etanol-nesolubilnih polisaharida i hromatografijom sa gel-filtracijom. Uočeno je da WEES-G6 inhibiše rast ćelija humanog hepatoma Huh-7, ali ne i Chang-ovih ćelija jetre (normalnih ćelija jetre). Tretman sa WEES-G6 je izazvao rapidni pad aktivnosti ćelijskog regulacionog proteina rasta, PKC, aktivacionog JNK i p38 MAP kinaza. Promene ovih molekula izaziva produženu G2 fazu ćelijskog ciklusa i snažnu inhibiciju rasta. Nijedan od ovih efekata nije uočen medju normalnim ćelijama. Ovi nalazi pokazuju da triterpeni koji se nalaze u Ganodermi lucidum predstavljaju potencijalno antikancerogeno sredstvo.

PMID: 12639703 [PubMed – indexed for MEDLINE]