Ganoderma lucidum inhibiše proliferaciju i indukuje smrt tumorskih ćelija

Enzyme and Microbial Technology, Volume 40, Issue 1, Dec 2006

Guangdong Institute of Microbiology, Guangdong Academy of sciences, Guangzhou, China

Ganoderma lucidum kao tradicionalna kineska lekovita gljiva je vekovima omiljeni lek u orijentalnoj medicini. Predmet ove studije je analiza uticaja Ganoderme lucidum na proliferaciju ćelija karcinoma i indukcije njihove smrti. U ovoj studiji su korišćene ćelije humanog karcinoma dojki. Različiti preparati spora Ganoderme lucidum su dodati željama karcinoma u konačnoj koncentraciji od 1 mg/kg nakon čega je usledila inkubacija kulture, u trajanju od dva dana. Tretman Ganodermom lucidum je izazvao odvajanje tumorskih ćelija od ćelija kulture tkiva i njihovu smrt. Takođe je inhibisana i proliferacija adheriranih ćelija. Eksperimenti pokazuju inhibitorni efekat Ganoderme lucidum na rast ćelija karcinoma u navedenom opadajućem nizu: sporoderm spora otvorenih enzimskom metodom, sporoderm spora otvorenih fizičkom metodom, intaktne spore i pufer kontrola. Polisaharidi izolovani iz Ganoderme lucidum sa stabla drveta su zavisno od primenjene doze pokazali najveće inhibitorne efekte na proliferaciju ćelija. Ovi rezultati su potvrđeni testom sa triptan plavim i MMT analizom. Inhibitorni efekat Ganoderme lucidum na proliferaciju ćelija se, verovatno, odigrava preko Erk-a. Ekspresija Erk je smanjena u prisustvu polisaharida Ganoderme lucidum.

DOI:10.1016/j.enzmictec.2005.10.051