Ganoderma lucidum u tretmanu kancera

Integrative Cancer Therapies 2003 Dec; 2(4):358-64

Cancer Research Laboratory, Methodist Research Institute, Indianapolis, USA

Popularna jestiva gljiva Ganoderma lucidum se u azijskim zemljama široko koristi u opštoj promociji zdravlja i dugog života. Sušeni prah Ganoderme lucidum je u drevnoj Kini bio popularan kao hemoterapijski preparat u lečenju karcinoma. Autori ove studije su nedavno pokazali da Ganoderma lucidum inhibiše aktivan transkripcioni faktor nuklearni faktor kapa B (NF-kB) i AP 1, koji izaziva inhibiciju ekspresije plazminogen aktivatora tipa urokinaze (uPA) i njegovih receptora uPAP. Ganoderma lucidum takođe suprimira adheziju i migraciju ćelija visoko invazivnih ćelija karcinoma dojke i prostate, ukazujući na njenu moć redukcije tumorske invazije. Stoga, Ganoderma lucidum jasno pokazuje antikancerogeno dejstvo u eksperimentima na ćelijama karcinoma i svoj moguć terapijski potencijal kao dijetetski suplement alternativnoj terapiji karcinoma dojke i prostate. Međutim, usled različitih izvora Ganoderme lucidum neophodno je ispitati njihovu biološku aktivnost.

PMID: 14713328 [PubMed – indexed for MEDLINE]