Ganoderma lucidum utiče na adheziju ćelije i ekspresiju integrina

Enzyme and Microbial Technology, Volume 40, Issue 1, Dec 2006

Guangdong Institute of Microbiology, Guangdong Academy of sciences, Guangzhou, China

Ganoderma lucidum se široko koristi kao čudesan lek u promociji zdravlja, posebno kod pacijenata sa karcinomom. Poznato je da Ganoderma lucidum utiče na aktivnost ćelija karcinoma. Ispitali smo efekte različitih preparata spora Ganoderme lucidum na adheziju ćelija malignog humanog karcinoma dojke, tretiranjem jednoslojne kulture ćelija Ganodermom lucidum. Eksperimenti pokazuju inhibitorni efekat Ganoderme lucidum na rast ćelija karcinoma u navedenom opadajućem nizu: sporoderm spora otvorenih enzimskom metodom, sporoderm spora otvorenih fizičkom metodom, intaktne spore i pufer kontrola. Slično tome, polisaharidi iz različitih izvora Ganoderme lucidum su korišćeni za tretman ćelija karcinoma dojke i određivani su njihovi efekti na adheziju ćelija. Polisaharidi izolovani iz plodnog tela Ganoderme lucidum sa stabla drveta su pokazali najveću inhibitornu aktivnost na adheziju ćelija, a efekat zavisi od primenjene koncentracije. Prečišćeni polisaharidi takođe inhibišu ćelijsku adheziju za različite molekule matriksa. Rađeni su i eksperimenti sa inokulacijom ćelija u Petrijevim šoljama koje su presvučene polisaharidama. U porećenju sa BSA i PBS kontrolama je došlo do povećanja adhezije ćelija, pokazujući da polisaharidi interreaguju sa proteinima na površini ćelije. Analiza Western blot je pokazala da je ekspresija β1-integrina značajno smanjena, dok na ekspresiju β-aktina nije bilo uticaja, što odražava specifičnu aktivnost Ganoderma lucidum na β1-integrin.

DOI:10.16165/j.enyimictec.2005.10.034