Hipoglikemijsko dejstvo polisaharida Ganoderme lucidum

Acta pharmacologica Sinica 2004 Feb;25(2):191-5.

Department of Pharmacology, School of Basic Medical Sciences, Peking University, Beijing, China

CILJ: Ispitivanje hipoglikemijskog dejstva polisaharida Ganoderme lucidum (Gl-PS) i njihove mehanizme dejstva kod normalno uhranjenih miševa.

METODE: Kod normalno uhranjenih miševa je primenjena pojedinačna doza Gl-PS od 25, 50 i 100 mg/kg i.p. i izmerena serumska glukoza 0, 3 i 6 h nakon primene. Gl-PS 100 mg/kg je takodje primenjen i.p. a serumska glukoza i insulin su izmereni 0 min, 30 min, 1 h, 3 h, 6 h i 2 h od primene. Izolovana ostrvca pankreasa su inkubirana sa 5.6 mmol/L glukoze i različitim koncentracijama Gl-PS-a, a potom je u ostrvcima izmeren sadržaj insulina i stepen njegovog otpuštanja. Konfokalnom mikroskopijom je ispitan i fluorescentni intenzitet [Ca2+] ostrvaca. U cilju ispitivanja efekta Gl PS-a na oslobadjanje insulina (da li je posredovan njegovom sposobnošću da poveća Ca2+ influks), korišćeni su verapamil i egtazična kiselina.

REZULTATI: Zavisno od primenjene doze Gl-PS smanjuje nivo glukoze 3 h i 6 h nakon primene. Gl-PS u dozi od 100 mg/kg povećava nivo cirkulišućeg insulina 1 h nakon primene. In vitro Gl-PS nije imao uticaja na sadržaj insulina u ostrvcima, ali je stimulisao oslobadjanje insulina nakon inkubacije sa 5.6 mmol/L glukoze. Konfokalna mikroskopija je pokazala da Gl-PS 100 mg/L ima kapacitet povećanja nivoa jona kalcijuma [Ca2+]. Efekat Gl-PS da oslobadja insulin se može inhibisati verapamilom ili egtazičnom kiselinom.

ZAKLJUČAK: Gl-PS pokazuje hipoglikemijsko dejstvo kod normalno uhranjenih miševa. Jedan od mehanizama je povećanje oslobadjanja insulina nakon fascilitacije ulaska Ca2+ u β ćelije pankreasa

PMID: 14769208 [PubMed – indexed for MEDLINE]