Indukcija genske ekspresije imunomodulatornih citokina polisaharidima iz Ganoderme lucidum (Aphyllophoromycetideae) kod miševa

International Journal of Medicinal Mushrooms, Volume 4, Issue 1, 2002

Department of Biology, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong, China

Polisahardi Ganoderme lucidum (GLP) su izolovani vrelom vodenom ekstrakcijom i etanolnom precipitacijom iz plodnog tela ove lekovite gljive. GLP značajno suprimira in vivo i in vitro rast sarkoma 180 solidnih tumora i tako pokazuje svoje antitumorsko dejstvo. Međutim, GLP nije pokazao direktno in vitro antiproliferativno dejstvo na nekoliko linija ćelija karcinoma, kao što je karcinom dojki MCF-7, karcinom pluća SPC-A i hepatom SMMC-7721. Pretpostavljeni antitumorski mehanizam Ganoderme lucidum je bio imuni odgovor domaćina. Radi olakšanog ispitivanja mehanizma antitumorskog dejstva GLP je dijalizom podeljen na dva dela: GLPO (MW<12 000) i GLPI (MW>12 000). Oba dela su upoređivana sa destilovanom vodom koja je i.p. primenjena kod muških BALB/c miševa. Imunomodulatorno dejstvo GLP je kod miševa dokazano analizom indukovane ekspresije citokina, prajmera specifičnih citokina, ukupne RNK i lančane reakcije reverzne transkriptaze/polimeraze (RT PCR). Rezultati pokazuju da je 7 od 17 mRNK citokina detektovano u splenocitima i perifernim eksudativnim ćelijama (makrofagima) u kontrolnoj i tretiranoj grupi miševa. Unutar ovih 7 detektovanih gena u splenocitima, GLP je indukovao značajan porast ekspresije interleukina IL-Ia (dvostruko), IL-Ib (trostruko), TNF-α (dvostruko), IL-12 p35 (i do šestostruko) i IL-12 p40. U makrofagima GLP izaziva značajan porast ekspresije IL-Ib (2.5 do 3-struko), TNF-α (i do šestostruko) i faktor stimulacije kolonije makrofaga (M-CSF) (do dvostruko). Ovi rezultati pokazuju da je antitumorska GLP sposobna da indukuje kaskadu imunomodulatornih citokina, ali je veoma komplikovano potenciranje njihove genske ekspresije i interakcija. Moć indukcije TNF-α u makrofagima je značajnije ushodno regulisana nakon izlaganja GLPO-u nego GLPI-u, te je zaključeno da veličina molekula može biti jedan od faktora u odreživanju odnosa struktura-funkcija ovih polisaharida.