Kardiovaskularno dejstvo ekstrakta micelijuma Ganoderme lucidum: hipotenzivno dejstvo inhibicijom aktivnosti simpatičkog sistema

Chemical & pharmaceutical bulletin (Tokyo). 1990 May; 38(5):1359-64

Department of Pharmacology, Oral Roberts University School of Medicine, Tulsa

U cilju razumevanja mehanizma kardiovaskularnog dejstva Ganoderme lucidum, kultivisane u Koreji, iz opsežne kulture je izolovan micelijum. Vodeni ekstrakt micelijuma je ispitivan kod anesteziranih zečeva i pacova kako bi se utvrdila njegova kardiovaskularna aktivnost. U levu femoralnu arteriju i venu je plasirana kanila radi merenja arterijskog pritiska i naknadne dostave lekova,. Retroperitonealno je prezentovan levi bubreg, a grana renalnog nerva je korišćena radi integracije renalne eferentne ili aferentne nervne aktivnosti. Ekstrakt snižava sistolni i dijastolni krvni pritisak, što je uslovljeno inhibicijom renalne eferentne simpatičke nervne aktivnosti. Ekstrakt nije smanjio brzinu srčanog rada kod životinja, iako je, zavisno od doze, postojala jasna hipotenzija. Ovi podaci nagoveštavaju da je hipotenzija indukovana tretmanom bila sekundarna u odnosu na primarni efekat na CNS, u kom dolazi do supresije simpatičke aktivnosti. Stoga smo zaključili da mehanizam hipotenzivnog dejstva Ganoderme lucidum nastaje usled centralne inhibicije simpatičke nervne aktivnosti.

PMID: 2393962 [PubMed – indexed for MEDLINE]