Moguć in vitro mehanizam antiherpesne aktivnosti proteoglikana izolovanog iz micelijuma Ganoderme lucidum

Journal of Ethnopharmacology 2004 Dec; 95(2-3):265-72

Key laboratory of Virology, Ministry of Education, College of Life Science, Wuhan University, Wuhan, Hubei, China

Bioaktivna frakcija (GLPG) je ekstrahovana i prečišćena iz micelijuma Ganoderme lucidum EtOH precipitacijom i DEAE-celuloza hromatografijom. GLPG je proteoglikan i sadrži ugljeni hidrat: odnos proteina iznosi 10,4:1. Primenom analize inhibicije citopatološke aktivnosti, ispitivane su aktivnosti protiv herpes simplex virusa tip 1 (HSV 1) i tipa 2 (HSV 2). Ova vrsta proteoglikana zavisno do doze inhibiše citopatogene efekte u ćelijama inficiranim HSV-om, šta više, ne pokazuje citotoksične efekte, čak i kada su koncentracije veće od 2000 µg/mL. U cilju ispitivanja mogućeg mehanizma antivirusne aktivnosti GLPG, ćelije su tretirane GLPG pre, u toku i nakon infekcije a potom je u supernatantu ćelijske kulture 48h nakon infekcije izmeren virusni titar primenom TCID ((50)). Antivirusna dejstva su bila značajnija kod tretiranih GLPG-om pre infekcije nego kod tretiranih GLPG-om tokom infekcije virusom. Iako precizan mehanizam nije još uvek definisan, naši radovi nagoveštavaju da GLPG inhibiše replikaciju virusa utičući na adsorpciju virusa i ulazak u target ćelije. Stoga, proteoglikan može biti kandidat za anti HSV preparat.

PMID: 15507347 [PubMed – indexed for MEDLINE]