Polisaharidi Ganoderme lucidum poboljšavaju funkciju imunoloških efektornih ćelija kod imunosuprimiranih miševa

Journal of Ethnopharmacology 2007 May 4; 111 (2): 219-26. Epub 2006 Nov 21

Department of Pharmacology, School of Basic Medical Science, Peking University Health Science Center, Beijing, PR China

Ova studija je dizajnirana da in vivo odredi efikasnost polisaharida Ganoderme lucidum (Gl-PS) u poboljšanju aktivnosti imunoloških efektornih ćelija kod imunosuprimiranih miševa. Miševima je jednom dnevno intraperitonealno (i.p.) injektovana niska doza (2.5 mg/kg), srednja doza (25 mg/kg) odnosno visoka doza (250 mg/kg) Gl-PS-a tokom 7 uzastopnih dana, i to 24 časa od i.p. injekcije imunosupresivnog antitumorskog sredstva ciklofosfamida (Cy, 300 mg/kg). Kod miševa tretiranih ciklofosfamidom, u poredjenju sa ostalim grupama, niske doze Gl-PS-a ubrzavaju oporavak ćelija koštane srži, eritrocita i leukocita, kao i NK-ćelija slezine i prirodnih T-killer limfocita, pospešuju proliferativni odgovor T i B ćelija osmog dana, poboljšavaju aktivnost citotoksičnih T limfocita petog dana kao i NK ćelija i limfokinima posredovanu aktivnost ćelija ubica od 7. do 9. dana. Uz to, promovisana je fagocitoza i citotoksičnost makrofaga dvanaestog dana. Navedeni povoljni efekti pokazuju da tretman niskim dozama Gl-PS-a nije rezultirao neželjenim dejstvima. Ovi rezultati pokazuju efikasnost tretmana niskim dozama Gl-PS-a u poboljšanju aktivnosti imunoloških efektornih ćelija kod imunosuprimiranih miševa, i da to može činiti osnov primene ove biljke kao efikasnog suplementa imunostimulativnoj terapiji, protiv imunosupresije koja je nastala usled hemoterapije karcinoma.

PMID: 17182202 [PubMed – indexed for MEDLINE]