Potencijalna korist Ganoderme lucidum (Aphyllophoromycetideae) kod pacijenata sa karcinomom dojke

International Journal of Medicinal Mushrooms, Volume 9, Issue 1, 2007

Specialty Mushrooms, Penfield, NY, USA

Prikazan je model karcinoma dojke stadujuma IIIa kod kog je primenjena Ganoderma lucidum zajedno sa standardnim tretmanom karcinoma dojke (preoperativna ACT hemoterapija, operativni zahvat, radioterapija i postoperativna hemoprevencija). Prema zapažanju autora istraživanja, ekstrakt polisaharida G.lucidum obogaćenog triterpenima - novi hibrid - Reishi Gano 161 koji sadrži 12% β-D-glukana i 6% triterpena, je bio višestruko koristan kod pacijenata sa karcinomom. Ekstrakt je izazvao efikasno smanjenje tumora, minimalna ili prolazna neželjena dejstva hemoterapije i radioterapije kao i poboljšanje kvaliteta života u porećenju sa pacijentima koji su imali samo konvencionalni tretman karcinoma. Nove studije su otkrile molekularni mehanizam antitumorskog dejstva ove legendarne lekovite gljive, koji se verovatno bazira na inhibiciji nuklearnog faktora transkripcije NF-kapaB (NF-kB). NF-kB je previše eksponiran u različitim ćelijama karcinoma, te može služiti kao molekularni target za razvoj preciznije hemoprevencije i terapije antineoplasticima.

DOI:10.1615/IntJMedMushr.v9.i1