Prevencija razvoja N,N’ dimetilhidrazin-indukovanog tumora kolona uz pomoć ekstrakta kulture micelijuma Ganoderme lucidum kod muških ICR miševa

International Journal of Molecular Medicine 2002 Feb; 9(2):113-7

Department of Enviromental and Mutation, Research Institute for Radiation Biology and Medicine, Hiroshima University, Japan

Kod ICR miševa su ispitivani protektivna dejstva ekstrakta kulture micelijuma Ganoderme lucidum (označeno kao MAK) protiv razvoja tumora kolona. Životinje su dobijale nedeljnu injekciju N,N’ dimetilhidrazina (DMH, 10mg/kg telesne težine) u početnih 10 nedelja radi indukcije karcinogeneze kolona, a potom su hranjeni dijetom sa ili bez 5% MAK tokom 10 nedelja. Nije bilo značajnih razlika medju grupama u incidenci i ukupnom broju tumora kolona. Medjutim, grupa koja je bila na dijeti sa MAK om je pokazala značajno smanjenje veličine tumora u poredjenju sa MF dijetetskom grupom. Uz to, ovo smanjenje je bilo udruženo sa sniženim PCNA indeksom i skraćenjem germinalnog regiona kolona. Broj jedara tumorskih ćelija pozitivnih na beta-katenin je takodje bio snižen u MAK grupi. Stoga, ovi rezultati ukazuju da dijetetski MAK može delovati kao snažni hemoprotektiv za karcinogenezu kolona.

PMID: 11786919 [PubMed – indexed for MEDLINE]