Prospektivna, randomizovana, dvostruko slepa, placebom kontrolisana studija opštih hemostatskih efekata i efekata na trombocite Ganoderma lucidum kod zdravih dobrovoljaca

Anesthesia and Analgesia 2005 Aug; 101(2):423-6

Department of Anesthesiology, Queen Mary Hospital, Hong Kong SAR, China

Ganoderma lucidum je kineski biljni lek popularan kod pacijenata sa karcinomom. Prethodne in vitro studije su nagovestile da Ganoderma lucidum može oslabiti hemostazu. U ovoj prospektivnoj, randomizovanoj, dvostruko slepoj studiji zdravi dobrovoljci su u dozi od 1.5 g dnevno peroralno dobijali kapsule Ganoderme lucidum (n=20) ili placebo (n=20) tokom 4 nedelje. Pacijenti su posmatrani pre primene leka i nakon 4 odnosno 8 nedelja, a potom su izvršene rutinske kontrole koagulacije, koncentracije fibrinogena, aktivnosti von Willebrand ristocetin kofaktora, analizatora funkcije trombocita PFA-100 i trombelastografija. Nije bilo značajnih razlika izmedju grupa i sve izmerene vrednosti su ostale unutar normalnih opsega. Ingestija Ganoderme lucidum tokom više od 4 nedelje nije bila povezana sa oštećenjem hemostaze.

ZAKLJUČAK: Ingestija Ganoderme lucidum nije izazvala oštećenje hemostatske funkcije zdravih dobrovoljaca, uprkos ranijim in vitro izveštajima o inhibiciji trombocita, kao i izveštajima o drugim antitrombotičkim i fibrinolitičkim dejstvima. Preoperativna primena Ganodermea lucidum malo verovatno može dovesti do povećanja rizika od operativnog krvarenja kod zdravih pacijenata.

PMID: 16037156 [PubMed – indexed for MEDLINE]